KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 297/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริการการศึกษา Platform FON-Education Services Supporting Systemวัตถุประสงค์ : ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันชั้นนำ ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานการศึกษา โดยดำเนินงานตามพันธกิจหลักสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนยุทธศาสตร์ตามกรอบแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการทำให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ได้นั้น บุคลากรในองค์กรควรมีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริการการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา ๗๔ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริการการศึกษา Platform FON-Education Services Supporting System” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  ประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  ประธานกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
8 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
9 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
10 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
11 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
12 .  นายภัทรพล คำหล้า  กรรมการ
13 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
14 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
15 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
16 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
17 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  กรรมการ
18 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
19 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
20 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
21 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
22 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
23 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
24 .  นางสาวปวีณา ทองดี  กรรมการ
25 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
26 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
27 .  นางสาวอันติกา ชนชนะชัย  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ

1. วิเคราะห์งานและวางแผนพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริการการศึกษา FON-Education Services Supporting System และ FON E-Thesis
2. ออกแบบระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริการการศึกษา FON-Education Services Supporting System และ FON E-Thesis ร่วมกับบริษัทที่ได้รับการจ้างเหมา
3. กำกับ ติดตามการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริการการศึกษา FON-Education Services Supporting System และ FON E-Thesis
4. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริการการศึกษา FON-Education Services Supporting System และ FON E-Thesis
5. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 21 กรกฏาคม 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th