KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำสั่งเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ที่ 228/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแช่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการเป็นหนักงานเทศบาล ตำแหน่ง พยาบาสวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการวัตถุประสงค์ :อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งชัน พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกๆ มีหน้าที่ดำเนินการคัดเลือก กำหนด วัน เวลา และ สถานที่ที่คัดเลือก ดลอดจนดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดระเบียบที่เกี่ยวกับการคัดเลือก แล้วรายงานผลการดำเนินการตามขั้นตอนการคัดเลือกให้ทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 7 กรกฏาคม 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th