KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 036/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวัตถุประสงค์ :อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 และตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ข้อ 20 และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 10/2556 เรื่องการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 29 กรกฏาคม 2556 บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระของ นางสาวพันธุ์บุปผา พรหมเสน รหัสประจำตัว 592232006 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ดังนี้

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
 


หน้าที่ :หัวข้อเรื่อง
(ภาษาไทย) ความรู้และการรับรู้สัญญาณเตือนโรคอ้วนของผู้ปกครองในเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน
(ภาษาอังกฤษ) Knowledge and Perception of Obesity warning Signs Among Parent's Overweight Children

ซึ่งมีกำหนดสอบในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องเรียน ชั้น 1 สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom cloud

สั่ง ณ วันที่ : 25 มิถุนายน 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th