KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำสั่งสมาคมบริหารการพยาบาล ที่ 1/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “New Normal in Nursing Management to Handle Disruptive Changes” วิถีใหม่ในการบริหารจัดการทางการพยาบาลให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม วันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. แบบผสมผสานวัตถุประสงค์ :ตามที่ สมาคมบริหารการพยาบาล ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดโครงการประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล เรื่อง “New Normal in Nursing Management to Handle Disruptive Changes” วิถีใหม่ในการบริหารจัดการทางการพยาบาลให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม วันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. แบบผสมผสาน (Hybrid) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม และเป็นเวทีการสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มผู้บริหารทางการพยาบาล คณาจารย์ และพยาบาลวิชาชีพของสถานบริการภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการพยาบาลเพื่อความสำเร็จ
เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการฯดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ สมาคมบริหารการพยาบาลจึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมวิชาการ” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  เลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
2 .  อาจารย์ เกศราภรณ์ อุดกันทา  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
3 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
4 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
5 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์และผู้ช่วยวิทยากร
1 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
 


หน้าที่ :เลขานุการ
1. ติดต่อประสานงาน นัดหมายระหว่างคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และกับหน่วยงานภายนอก
2. ขอพิจารณารับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล (CNEU)
3. จัดเตรียมหนังสือภายใน ภายนอก และเอกสารราชการต่าง ๆที่เกี่ยวกับการประชุม
4. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ สำหรับการประชุม
5. จัดเตรียมคำกล่าวรายงาน และคำกล่าวเปิดงาน
6. อำนวยความสะดวกในการจัดประชุมทุกด้าน
7. ติดตามผลการดำเนินงานของการประชุม

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
1. จัดเตรียมโครงการประชุมวิชาการ
2. ติดต่อวิทยากร ขอเอกสารประกอบการประชุมจากวิทยากร สอบถามข้อมูลเรื่องการเดินทางและที่พักของวิทยากร

คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ
1. ดำเนินการประชุมวิชาการให้เป็นไปตามที่กำหนด
2. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดประชุมวิชาการ

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1. รับลงทะเบียนล่วงหน้าและวันประชุม
2. จัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนแล้ว
3. มอบใบให้คะแนน CNEU
4. มอบเอกสาร
5. ส่งเอกสารและกระเป๋าให้ผู้เข้าร่วมประชุม
6. สรุปผลการลงทะเบียน

คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายในการประชุม
2. จัดทำแบบประเมินผลและดำเนินการรวบรวมข้อมูลในการประชุมวิชาการ
3. สรุปผลการประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินการประชุม

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1. รับเงินลงทะเบียน พร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ลงทะเบียน
2. สำรองเงินจ่ายในการจัดประชุมวิชาการ
3. สรุปบัญชีรายรับ/รายจ่ายในโครงการทั้งหมด

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์และผู้ช่วยวิทยากร
1. ติดต่อสถานที่จัดประชุมวิชาการ
2. จัดเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการประชุม
3. จัดเตรียมสถานที่ เวทีตามความต้องการของวิทยากร
4. รับผิดชอบข้อความบนเวทีและป้ายชื่อวิทยากร
5. จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการจัดประชุมวิชาการให้ครบถ้วน
6. บันทึกภาพเพื่อจัดทำสไลด์มัลติวิชั่น และถ่ายภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานประชุมวิชาการ

คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
1. ติดต่อกับทางโรงแรมเพื่อเลือกเมนูอาหารทุกมื้อ
2. ควบคุมดูแลการบริการอาหารให้ทันเวลาและเพียงพอ
3. ให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงการบริการอาหาร
4. ดูแลอาหารและอาหารว่างสำหรับวิทยากรและแขกรับเชิญ
5. สรุปประเมินผลการจัดอาหาร

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์แจ้งสมาชิกและหน่วยงานต่าง ๆ
2. ติดตามจำนวนผู้เข้าประชุมเป็นระยะเพื่อปรับแผนประชุม
3. จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ติดตามสถานที่สำคัญ
4. ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์และที่อื่น ๆ

คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1. ให้การต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน
2. อำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าประชุม
3. ดูแลรับ-ส่งวิทยากร
4. ดูแลอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับวิทยากรและอาจารย์อาวุโส


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 10 มิถุนายน 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th