KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำสั่งสภาการพยาบาล ที่ 114/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชวัตถุประสงค์ :โดยที่เห็นเป็นการสมควร ให้มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อกำหนดสมรรถนะผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ และเป็นการวางแผนการผลิตพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ต่อไป และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 (1) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 นายกสภาการพยาบาลจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. แต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามดังต่อไป เป็นคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :ข้อ 2. ให้คณะทำงานฯ ตามข้อ 1. มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
2.1 กำหนดสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
2.2 จัดทำหลักสูตรและนำเสนอหลักสูตรต้นแบบ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
2.3 จัดทำแนวปฏิบัติการพยาบาลด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
2.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่สภาการพยาบาลมอบหมาย

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th