KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำสั่งสภาการพยาบาล ที่ 15/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเพื่อบรรเทาอาการหรือโรค หรือการปัจจุบันพยาบาลวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เพื่อบรรเทาอาการหรือหรือโรค หรือการปัจจุบันพยาบาล และการให้ภูมิคุ้มกันโรค ให้ครอบคลุมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเงื่อนไขการรักษาพยาบาลเบื้องตันฯ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรวิซาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เพื่อบรรเทาอาการหรือโรค หรือการปัจจุบันพยาบาล ขึ้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๑) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ นายกสภาการพยาบาลจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. แต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะทำงานจัดทำหลักสูตรวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเพื่อบรรเทาอาการหรือโรค หรือการปัจจุบันพยาบาล

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  คณะทำงาน
2 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  คณะทำงาน
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  คณะทำงานและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ข้อ ๒. ให้คณะทำงานฯ ตามข้อ ๑. มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๒.๑ จัดทำเอกสารให้ครอบคลุมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ เงื่อนไขการรักษาพยาบาล เบื้องตัน เพื่อการบรรเทาอาการหรือโรค หรือการปัจจุบันพยาบาล และการให้ภูมิคุ้มกันโรค
๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่สภาการพยาบาลมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 29 มกราคม 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th