KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำสั่งแต่งตั้ง เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ที่ 6/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ภาคเหนือวัตถุประสงค์ :ตามมติคณะกรรมการอำนวยการเครือช่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย แผนงานเครือข่ายพยาบาลร่วมใจเพื่อขจัดภัยยาสูบ ครั้งที่ 1/ 2564 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ให้แผนงานย่อย 1.2 พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการตามแผนงานเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายของเครือข่ายพยาบาลฯ ขอแต่งตั้ง คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลดังนี้

รายนาม :
1 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  รองประธานกรรมการ
 


หน้าที่ :
1. ประธานอาจารย์ที่ปรึกษาเครือข่ายระดับภูมิภาค เข้าร่วมประชุมกับประธานแผนงาน 1.2 และกรรมการอำนวยการเครือข่ายๆ ตามวาระที่เกี่ยวข้อง
2. ประธานฯ ประธานร่วม คณะกรรมการระดับภูมิภาค วางแผน และประชุมปรึกษาหารือ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง พร้อมสรุปรายงานการประชุมส่งเครือข่ายฯ
3. ประธานฯ ช่วยดำเนินการ และประสานการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาลภายในภูมิภาค ตามพันธ์กิจและแผนงานของเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย
4. ประธานฯ ประธานร่วม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่
5. คณะกรรมการช่วยประสานงาน ส่งข้อมูล ให้ประธานฯ ระดับภูมิภาค และกรรมการอำนวยการตามลำดับ
6. ประธานฯ ประธานร่วม คณะกรรมการช่วยประชาสัมพันธ์ผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย และของชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 17 มกราคม 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th