KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3943/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564วัตถุประสงค์ :ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี 2563 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ศาสตราจารย์" ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ และได้รับแต่งตั้งในปีการศึกษา 2563 พิธีมอบกิตติบัตรแก่ผู้บริหารที่ครบวาระประจำปี 2563 และพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก รางวัลหลักสูตรดีเด่น ปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ดังนี้

รายนาม :
คณะกรรมการอำนวยการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
5 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
6 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
7 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
8 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
9 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
10 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
11 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
12 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
13 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
14 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
15 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
16 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
17 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
18 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
19 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
20 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
21 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
 


หน้าที่ :คณะกรรมการอำนวยการ
ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานและประสานงาน ตลอดจน ให้การปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานคณะกรรมการฝ้ายต่าง ๆ ในงานพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ รับผิดชอบดำเนินรายการตามกำหนดการ ประสานกับฝ่ายศาสนพิธีจัดเตรียมพิธีการ และรางวัลต่าง ๆ ในพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี 2563 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ศาสตราจารย์" ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ในปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบกิตติบัตรแก่ผู้บริหารที่ครบวาระประจำปี 2563 และพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก รางวัลหลักสูตรดีเด่น ปีการศึกษา 2563 และจัดเตรียมการบันทึกภาพผู้รับรางวัลทั้งรูปเดี่ยวและรูปหมู่ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สั่ง ณ วันที่ : 14 ธันวาคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th