KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 124/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารางวัลการค้นคว้าอิสระ ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2563วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การพิจารณารางวัลการนคว้าอิสระ ดีเด่น/ดีมาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกอบกับความในข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ. 2552 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาการให้รางวัลการค้นคว้าอิสระ ดีเด่น/ดีมาก ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม :
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา 1 ปี

สั่ง ณ วันที่ : 24 สิงหาคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th