KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำสั่งโรงพยาบาลสวนปรุง ที่ 151/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชวัตถุประสงค์ :ด้วยโรงพยาบาลสวนปรุงได้รับมอบหมายจากกรมสุขภาพจิต ให้รับผิดชอบเขตบริการสุขภาพ และตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลในการพัฒนาภาคีเครือข่ายให้เข็มแข็ง จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในพื้นที่ได้โดยเฉพาะบุคลากรพยาบาล จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายนามแนบท้ายนี้เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

รายนาม :
คณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :1. จัดทำหลักสูตรเพื่อขอรับรองจากสภาการพยาบาล
2. บริหารจัดการหลักสูตรการอบรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. ประเมินผลการอบรม และประเมินผลหลักสูตร
4. ติดตาม ประเมินสมรรถนะ ผู้ผ่านการอบรมและจัดทำเนียบผู้ผ่านการอบรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 25 กันยายน 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th