KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำสั่งสภาการพยาบาล ที่ 131/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆวัตถุประสงค์ :ด้วยสภาการพยาบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลมาโดยตลอด และได้กำหนดให้จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการทางการพยาบาลแห่งชาติเป็นประเพณีทุก 4 ปี สำหรับในปี 2563 ถึงวาระที่สภาการพยาบาลกำหนดการจัดประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ หรือดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของความก้าวหน้าในการสร้างความรู้จากงานวิจัยในวิชาชีพการพยาบาล อันจะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติและยังได้สร้างเครือข่ายของนักวิจัยต่อไปในอนาคต และเพื่อให้การดำเนินการเรียมการจัดประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัย ทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 นายกสภาการพยาบาลจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

รายนาม :
คณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการ พยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสาร
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  อนุกรรมการ
 


หน้าที่ :คณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการ พยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7
1. อำนวยการ วางแผนและสนับสนุนให้การจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. ประสานงานกับอนุกรรมการฝ่ายต่าง 1 ที่จะกำหนดให้มีขึ้นต่อไป
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สภาการพยาบาลมอบหมาย

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสาร
1. กำหนด theme และเนื้อหาในการประชุม
2. จัดเนื้อหาและวิทยากรในการประชุม
3. ติดตามรวบรวมเอกสารทางวิชาการประกอบการประชุมทุกประเภทเพื่อดำเนินการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 24 สิงหาคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th