KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้คณะทำงาน สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่

1. ร่วมทำงาน สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติฯ ในการรณรงค์ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่
2. ดำเนินการขยายจำนวนสมาชิกแนวร่วมสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติฯ ภายในจังหวัด
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกนทีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และเนื่องจากบางหน่วยงานคณะกรรมการฯ เพิ่มเติมและทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ นั้น
เพื่อให้มีการรณรงค์ป้องกันโรค่ไช้เลือดออกดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และบรรวัตถุประสงค์ ฉะนั้นขออาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๘ จึง
ก. ขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ข. ขอแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
2 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
 


หน้าที่ :๑. แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในคณะ/หน่วยงาน
๒. ควบคุมดูแลคณะทำงานป้องกันโรคไข้เลือดออกของคณะ/หน่วยงาน ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
๒.๑ ตรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่รับผิดชอบของคณะ/หน่วยงาน
๒.๒ รายงานข้อมูลค่า C (Container Index) ของคณะ/หน่วยงาน ผ่านแบบรายงานออนไลน์แก่มหาวิทยาลัยทุกเดือน
๓. ผลักดันให้มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่นักศึกษาและบุคลากรในคณะ/หน่วยงาน
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th