KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 021/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวัตถุประสงค์ :ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์กำหนดให้มีการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท ด้วยการใช้โปรแกรมออนไลน์ เพื่อหลีกเลี้ยงการอยู่ในห้องปิดร่วมกันเป็นจำนวนมาก ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑. ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ข้อ ๒๑ และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕ การวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวนรินทร สุขเกขม หัสประจำตัว ๕๘๒๒๓๒๐๒๔ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ดังนี้

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
 


หน้าที่ :หัวข้อเรื่อง
(ภาษาไทย) พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในผู้ที่มารับบริการผู้ป่วยนอก
(ภาษาอังกฤษ) Rational Antibiotic Use Behavior of Outpatients
กำหนดสอบในวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting โดยคณะฯ จะดำเนินการส่ง Link และ Meeting ID สำหรับการสอบในครั้งนี้ให้ท่านในภายหลัง ทั้งนี้ สำหรับคณะกรรมการสอบฯ ที่เป็นคณาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์สามารถใช้ห้องประชุม ชั้น ๒ ในการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาดังกล่าวได้

สั่ง ณ วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th