KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 125/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๑0๗0/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๘๙๘/ ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ และโปรดใช้ฉบับนี้แทน

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 


หน้าที่ :๑. วางแผน ประสานงาน และดำเนินการรวบรวมข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุง หลักสูตรให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๒. จัดทำยกร่างเล่มหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
๓. เสนอร่างหลักสูตรที่ปรับปรุง เพื่อขอความเห็นชอบตามขั้นตอนร่วมกับงานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) และรับผิดชอบแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำ จนกระทั่งหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลและสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 23 พฤษภาคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th