KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลเกียรติคุณและไฟ โอเมกา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทย และ STTI Phi Omega at-Large Chapter ปี 2563-2565วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งสมาสมสมาคมเกียรติคุณไทยและ Thailand at-Large Chapter of Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing and Phi Omega at-Large Chapter ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและ STTI Phi Omega at-Lage Chapter ปี 2561-2563 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการสมาคมฯ เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็น "คณะกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและ STTI Phi Omega at-Lage Chapter ปี 2563-2565" ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  รองประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 19 เมษายน 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th