KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2207/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรม CMU KM-Day ประจำปี 2564วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CMU KM-Day ประจำปี 2564 "มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน The Learning University for Sustainable Development" เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และ 38(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรม CMU KM-Day ประจำปี 2564 ดังนี้

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  คณะทำงาน
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  คณะทำงาน
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  คณะทำงาน
4 .  นางกมลชนก กาวิล  คณะทำงาน
5 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  คณะทำงาน
6 .  นางรัชชดา จงภักดี  คณะทำงาน
7 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  คณะทำงาน
8 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  คณะทำงาน
9 .  นายภัทรพล คำหล้า  คณะทำงาน
10 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :โดยให้คณะทำงานชุดนี้มีหน้าที่ ในการวางแผน บริหารจัดการ ในการดำเนินการจัดกิจกรรม CMU KM-Day ประจำปี 2564 ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัด กิจกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 10 สิงหาคม 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th