KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ที่ 025/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานของกรรมการสภาวิชาการ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย จึงอาศัย อำนาจตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 สั่งแต่งตั้งบุคคล ต่อไปนี้ เป็นกรรมการสภาวิชาการ

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สั่ง ณ วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th