KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 337/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกสุขใจ (Sound Mind Clinic)วัตถุประสงค์ : ด้วย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา หน่วยปริญญาตรี และหน่วยบัณฑิตศึกษา มีกำหนดจัดโครงการดูแลด้านจิตใจนักศึกษาพยาบาล และจะมีการจัดตั้งคลินิกสุขใจ (Sound Mind Clinic) เพื่อให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับนักศึกษาทุกระดับและทุกหลักสูตร รวมทั้งจะเชื่อมโยงและเป็นเครือข่ายการทำงานกับศูนย์สุขใจ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Mental Health Center) นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานคลินิกสุขใจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานคลินิกสุขใจ (Sound Mind Clinic)”ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  ที่ปรึกษา
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  ประธานกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  รองประธานกรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  รองประธานกรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
8 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
13 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการและเลขานุการ
14 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 1 กันยายน 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th