KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 336/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการกตเวทิตาจิต แด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564 “บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา”วัตถุประสงค์ : ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกำหนดจัดโครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564 “บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา” ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU – Youtube Channel โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงคุณูปการ เชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี และแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงานที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่คณะพยาบาลศาสตร์ ตลอดจนให้กำลังใจแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงานในการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ/อายุงาน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๗๔ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564 “บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา”ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ประธานกรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
3 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
4 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
5 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการ
6 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
7 .  นางสาวณัฐริกา จุระยา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
 
กรรกมารฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดทำสูจิบัตร
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประพันธ์คำกลอน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดทำวิดีทัศน์ประวัติและการแสดง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
7 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการ
8 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
9 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการ
10 .  นางสาวมัลลิกา อุดมสิน  กรรมการ
11 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
12 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
13 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
14 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
15 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
16 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
 
กรรกมารฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ
1 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
2 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
3 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
4 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
5 .  นายวิฑูรย์ ศรีวิลัย  กรรมการ
6 .  นายจตุรงค์ เตชะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
5 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 1 กันยายน 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th