KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2417/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายศูนย์นวัดกรรมการสอนและการเรียนรู้วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีนโยบายในการที่ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้สามารถตอบสนองทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และทักษะการเป็นพลเมืองโลกโดยศูนย์นวัตรรมการสอนและการเรียนรู้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานนั้น
เพื่อให้การพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดการการเรียนรู้แบบใหม่ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 และมาตรา 38 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ซึ่งขอยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 3303/2561 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 และขอแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
 


หน้าที่ :โดยให้คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. วางแผนการพัฒนาให้คำปรึกษา การดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ของศูนย์นวัตกรรมการสอน และการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองและสร้างความเป็นเลิศด้านการเรียนในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันการจัดการเรียนรู้ดีจิทัต (Digital Learning)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างดิจิตัลเพลตฟอร์มบริหารจัดการ (Outcome-based Learning)
ยุทยศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา
2. หน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 3 กันยายน 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th