KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำสั่งวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ที่ 3/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประทศไทย วาระ พ.ศ. 2564 - 2566วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อ 2 แห่งข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 และด้วยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทยในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 มินาชน 2564 ประธานผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย จึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้บุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นที่ปรึกษาและคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2564 - 2566
ข้อ 1. แต่งตั้งให้บุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย วาระ ท.ศ. พ.ศ. 2564 – 2566

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  ผู้บริหารวิทยาลัย
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  ผู้บริหารวิทยาลัย
 


หน้าที่ :ข้อ 2. ให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ตามข้อ 1 มีหน้าที่
2.1 ดำเนินกิจการของวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560
2.2 ออกระเบียบเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ การออกบัตรประจำตัวสมาชิกและสิทธิหน้าที่ของสมาชิก
2.3 ออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกคณะผู้บริหารวิทยาลัย โดยอนุมัติจากคณะกรรมการสภาการพยาบาล
2.4 ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมและกิจกรรมอื่นๆ
2.5 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการของวิทยาลัยเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามที่คณะกรรมการสภาการพยาบาลมอบหมาย
2.6 ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการสภาการพยาบาลมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2566

สั่ง ณ วันที่ : 9 มิถุนายน 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th