KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2574/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ.ศ. 2564วัตถุประสงค์ :ด้วยมหาวิทยาลัยชีเยงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตัวยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตังต่อไปนี้

รายนาม :
คณะกรรมการอำนวยการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและเอกสารการประชุม
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและของที่ระลึก
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายประเมิน และสรุปผลการประชุม
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ประธานกรรมการ
 


หน้าที่ :คณะกรรมการอำนวยการมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผนการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการของที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) ประสานงานกับหน่วยต่างๆ และดำเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการต้อนรับวิทยากร ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประธานสภาอาจารย์ กรรมการภาอาจารย์ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ (ปอมท.) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและเอกสารการประชุมมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดำเนินการจัดทำรายชื่อผู้ลงทะเบียน และรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งล่วงหน้าและวันประชุมวิชาการ
2. ประสานงานกับฝ่ายการเงินเกี่ยวกับใบเสร็จค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
3. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่ในการจัดสถานที่ลงทะเบียน
4. ประสานงานขอเอกสารจากวิทยากร และฝ่ายวิชาการ เพื่อนำมาจัดทำเอกสารสำหรับแจกผู้เข้าประชุม
5. ติดต่อประสานงานจัดทำกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารให้ผู้เข้าประชุม

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและของที่ระลึกมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุมดูแลและดำเนินการประชุมวิชาการให้เป็นไปตามกำหนดการ
2. จัดทำเอกสารคำกล่าวรายงาน คำเปิด-ปิดการประชุมวิชาการ และจัดเตรียมข้อมูลประวัติวิทยากร
3. ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการ เพื่อจัดเตรียมของที่ระลึกสำหรับแขกผู้มีเกียรติและวิทยากร
4. ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในการประชุมวิชาการ และงานเลี้ยงรับรอง

คณะกรรมการประเมิน และสรุปผลการประชุมมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทำแบบประเมินผลการจัดประชุมวิชาการฯ
2. สรุปผลการประชุมวิชาการ และจัดคำรูปเล่มเสนอต่อที่ประชุม ปอมท./ สำนักคณะกรรมการการอุคมศึกษา/ สภาคณาจารย์/ สภาอาจารย์/ สภาข้าราชการ และสภาพนักงาน ที่เป็นสมาชิก ปอมท.

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 13 กันยายน 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th