KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 61/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการประชุมสัมนาทางวิชาการแนวทางพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตวัตถุประสงค์ : ด้วยหลักสูตรพยาบาลศาตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จะได้จัดโครงการสัมนาวิชาการ เรื่อง แนวทางพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2548 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 204 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  ประธานกรรมการ
4 .  อาจารย์ ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล  รองประธานกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการและเลขานุการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี นานาศิลป์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
8 .  นายไพฑูรย์ ทองคำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและสถานที่
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
4 .  นายไพฑูรย์ ทองคำ  กรรมการ
5 .  นางสาวจุฑามาศ ถนอมถิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
3 .  นางสาวจุฑามาศ ถนอมถิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
4 .  นางสาวจุฑามาศ ถนอมถิ่น  กรรมการ
 


หน้าที่ : เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานสัมนาทางวิชาการแนวทางพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการการจัดโครงการสัมนาวิชาการ ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต

สั่ง ณ วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th