KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 379/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสาร “พยาบาลสาร” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 481/2559 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 และคำสั่งคณะฯ ที่ 740/2560 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานจัดทำวารสาร “พยาบาลสาร” วาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และส่งเสริมผลงานวิจัย ผลงานวิชาการทางการพยาบาล รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรที่อยู่ในวงการวิชาชีพพยาบาล นั้น

เนื่องจาก คณะกรรมการดังกล่าวได้ครบวาระการดำเนินงานแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำวารสาร “พยาบาลสาร” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสาร “พยาบาลสาร” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วยรายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  ที่ปรึกษา
 
บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา
 
รองบรรณาธิการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  รองประธานกรรมการ
 
กองบรรณาธิการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
9 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
10 .  อาจารย์ ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์  กรรมการ
 
เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ
1 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
2 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  กรรมการ
3 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
4 .  นางสาววริษา วิกะศิลป์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 27 กันยายน 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th