KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 407/2564
เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและลูกกุญแจตู้นิรภัยของคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1466/2563 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและลูกกุญแจตู้นิรภัยของคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1564/2554 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2554 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารการเงิน นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานการเก็บรักษาเงินและลูกกุญแจตู้นิรภัยของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 6 และข้อ 23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งฯ พ.ศ.2554 และข้อ 86 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 จึงให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและลูกกุญแจตู้นิรภัยของคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

จากเดิม นางสาวพรธิดา คำมงคล
ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี
เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินและลูกกุญแจดอกในตู้นิรภัย

เป็น นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์
ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี
เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินและลูกกุญแจดอกในตู้นิรภัย

รายนาม :


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยให้มีวาระการดำเนินงานตามคำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ 1466/2563 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 และให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ.2551 ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเคร่งครัด และให้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

สั่ง ณ วันที่ : 14 ตุลาคม 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th