KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 405/2564
เรื่อง อนุญาตให้ลาออก และแต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยบัญชีและการเงินวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ ตามที่ คำสั่งคณะฯ 24/2556 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 ได้แต่งตั้งให้ นางสาวพรธิดา คำมงคล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงิน การคลัง และพัสดุ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยบัญชี และการเงิน ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2556 เป็นต้นมา นั้น

บัดนี้ นางสาวพรธิดา คำมงคล ได้ขอลาออกจากหัวหน้าหน่วยบัญชีและการเงิน ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และ มาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงให้มีคำสั่งดังนี้

1. อนุญาตให้ นางสาวพรธิดา คำมงคล ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าหน่วยบัญชีและการเงิน

2. แต่งตั้ง นางลำจวน โล่เพ็ชร ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยบัญชีและการเงิน จนกว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยบัญชีและการเงิน

รายนาม :


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 14 ตุลาคม 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th