KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 432/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “Telenursing education สำหรับกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา”วัตถุประสงค์ :ตามที่ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการ “Telenursing education สำหรับกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี Telenursing education ในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “Telenursing education สำหรับกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  ประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  รองประธานกรรมการ
4 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายนำเสนอโครงการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
2 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
3 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
4 .  นางสาวปวีณา ทองดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
5 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
6 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
3 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
4 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
5 .  นายจตุรงค์ เตชะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
2 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ
ฝ่ายเลขานุการ
1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ขออนุมัติโครงการฯ และยืมเงินทดรองจ่าย
2. ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการ
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ
4. ประสานงานรายละเอียดการจัดโครงการฯ กับกรรมการทุกฝ่าย
5. สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ
6. รายงานผลการดำเนินการจัดโครงการฯ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
- ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการและดำเนินรายการตามกำหนดการ

ฝ่ายนำเสนอโครงการ
- สาธิตการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี Telenursing education สำหรับ กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา

ฝ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
- ประสานงานกับประธานกระบวนวิชาในการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน
2. ดูแลรักษาอุปกรณ์
3. ให้บริการ ยืม-คืน อุปกรณ์
4. จัดทำคลิปแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์
5. ให้ความช่วยเหลือแนะนำแก่อาจารย์ประจำกระบวนวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Telenursing education
6. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายอาคารสถานที่
1. ดูแลห้องเก็บอุปกรณ์
2. เปิด-ปิด ห้องเก็บอุปกรณ์
3. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1. เตรียมน้ำ / อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับวิทยากร
2. จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับวิทยากรและผู้บริหาร
3. จัดเตรียมอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 25 ตุลาคม 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th