KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 445/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำคู่มือปริญญานิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2565วัตถุประสงค์ :ตามที่ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จะได้จัดทำคู่มือปริญญานิพนธ์ เพื่อเป็นแนวทาง สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเขียนรายงานและปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการอ้างอิงทางวิชาการอย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณโดยมีรูปแบบการจัดทำและการพิมพ์รายงานปริญญานิพนธ์ที่สอดคล้องตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำคู่มือปริญญานิพนธ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำคู่มือปริญญานิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2565" ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  ประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  รองประธานกรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
7 .  อาจารย์ ดร.กาญจนา ธานะ  กรรมการ
8 .  อาจารย์ ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์  กรรมการและเลขานุการ
9 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ
1. ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการเขียนปริญญานิพนธ์ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการจัดทำรายงานหรือปริญญานิพนธ์ที่เน้นความเป็นสากล และใช้มาตรฐานการเขียนในส่วนประกอบของรายงานและปริญญานิพนธ์ ตามคู่มือปริญญานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558 เป็นหลัก และได้สอดแทรกแนวปฏิบัติกระบวนการดำเนินการวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์ในแต่ละขั้นตอน เพื่อคณาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสามารถใช้เป็นคู่มือในการดำเนินการจัดทำปริญญานิพนธ์ได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จการศึกษา ตอบสนองแนวทางการจัดการเรียนการสอนทั้งในสถานที่ และแบบออนไลน์
2. นำเสนอร่างคู่มือ “คู่มือปริญญานิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2565” ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ เพื่อพิจารณา
3. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th