KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 457/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรม เรื่อง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลสุขภาพ แนวคิดและวิธีการวัตถุประสงค์ : ตามที่ ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลสุขภาพแห่งประเทศไทย: ศูนย์ความเป็นเลิศของสถาบันโจแอนนาบริคค์ ได้มีกำหนดจัดการอบรม เรื่อง "การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลสุขภาพ: แนวคิด & วิธีการ" ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดการอบรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการจัดการอบรม เรื่อง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลสุขภาพ: แนวคิด & วิธีการ" ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  ประธานกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  รองประธานกรรมการ
 
ฝ่ายวิทยากร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
 
ฝ่ายเลขานุการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการและเลขานุการ
 
ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางสาวสุภาพรรณ ไชยวรรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นายธนวัฒน์ วงศ์ใจ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
ฝ่ายเหรัญญิก ลงทะเบียน และประเมินผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
2 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
4 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
5 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
6 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
2 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
3 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
ฝ่าย IT สถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
 
ฝ่ายพิธีกรและพิธีการ
1 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
 
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
2 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
3 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
4 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
5 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ

ฝ่ายเลขานุการและฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ
1. ส่งจดหมายเชิญวิทยากร และประธานในพิธี
2. ติดต่อประสานงานกับกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ
3. จัดเตรียมงบประมาณดำเนินการสำหรับฝ่ายต่าง ๆ
4. ติดต่อประสานงานกับวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุม
5. จัดทำและขออนุมัติโครงการจัดประชุมภาษาไทย
6. เตรียมเอกสารด้านการเงินเพื่อใช้ในการเบิกจ่าย
7. จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายในการปิดโครงการส่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. เตรียมโปรแกรมพิธีเปิด-ปิด
9. เตรียมป้ายชื่อวิทยากร
10. เสนอขอและลงข้อมูลหน่วยคะแนนทางการพยาบาล (CNEU)
11. ดูแลความเรียบร้อยในการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting
12. จัดส่งใบเสร็จรับเงินและ Certificate ให้กับผู้เข้าอบรมทางไปรษณีย์
13. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายเหรัญญิก ลงทะเบียน และประเมินผล
1. เปิดบัญชีสำหรับลงทะเบียน
2. ตรวจเช็คยอดลงทะเบียน รับและส่งเงินค่าลงทะเบียนให้ฝ่ายการเงินคณะฯ เพื่อนำเข้าบัญชีธนาคาร จัดทำรายการใช้จ่ายเงิน ตรวจหลักฐานการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ
3. ประสานงานการลงทะเบียน
4. ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม
5. ออกใบเสร็จรับเงิน (ฝ่ายการเงินคณะฯ)
6. ประเมินผลการประชุม
7. จัดทำใบ Certificate
7. จัดทำแบบประเมินผล รวบรวมผล และสรุปผลการประเมิน
8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. จัดทำแผ่นพับใบปลิว
2. จัดทำป้ายงานประชุมติดตามสถานที่ต่าง ๆ
3. จัดทำ Website ลงทะเบียน
5. จัดทำ Link และ QR Code เข้าสู่ข้อมูล เอกสารในการประชุม
5. ประชาสัมพันธ์การประชุมในคณะฯ และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และอื่น ๆ
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่าย IT สถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1. จัดทำป้ายห้องประชุม
2. บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวตลอดการประชุม
3. จัดเตรียมอินเตอร์เน็ต Hi speed
4. ประสานงานดูแลการจัดเตรียมสถานที่
- ห้องประชุม
- บริเวณสำหรับฝ่ายพิธีกรและพิธีการ (ประสานงานกับฝ่ายพิธีกรและพิธีการ)
5. จัดเตรียมอุปกรณ์ทางด้านโสตทัศนศึกษา คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายพิธีกรและพิธีการ
1. ดำเนินการในพิธี เปิด-ปิด การประชุม
2. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
1. ดูแลเรื่องอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
2. ดูแลบริการอาหารกลางวัน อาหารว่าง แก่ประธานเปิดงาน แขกสำคัญ วิทยากร
3. ดูแลสถานที่รับประทานอาหาร และอาหารว่าง
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th