KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 456/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University - Integrity and Transparency Assessment: CMU-ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของส่วนงานในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ รวมทั้งได้รับทราบถึงสถานะปัญหา ช่องว่างของความไม่เป็นธรรม โดยส่วนงานนำผลการประเมินไปจัดทำเป็นแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบและปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้รับบริการทั้งนักศึกษา บุคลากร ประชาชน และส่วนงานทั้งภายในและภายนอก นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
6 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
7 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
8 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
9 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
10 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
11 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
12 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
13 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
14 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
1. กำหนดแผนการดำเนินงานพร้อมด้วยมาตรการและแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับ แนวปฏิบัติของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University - Integrity and Transparency Assessment: CMU-ITA)
2. สร้างการรับรู้ ถ่ายทอด และขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย สู่บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ และถือเป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
3. ดำเนินการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการ และแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
4. จัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลเพื่อใช้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และของคณะฯ
5. ประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
6. ดำเนินการอื่น ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th