KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 400/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปีที่ 4 และนักศึกษาต่อเนื่องปีที่ 2วัตถุประสงค์ : ด้วยฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จะได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ บนเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลปีที่ 4 และนักศึกษาพยาบาลต่อเนื่องปีที่ 2 ในวันที่ 19 กันยายน 2547 ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  ประธานกรรมการ
4 .  อาจารย์ สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  รองประธานกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  รองประธานกรรมการ
6 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  เลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
2 .  อาจารย์ ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร และประเมินผล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
2 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
 
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
ฝ่ายสถานที่
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
4 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
 
ฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
2 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
3 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
 


หน้าที่ : เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ บนเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลปีที่ 4 และนักศึกษาพยาบาลต่อเนื่องปีที่ 2 ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการการจัดโครงการสัมนาวิชาการ ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต

สั่ง ณ วันที่ : 14 กันยายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th