KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 070/2565
เรื่อง เปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1488/2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ได้มอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฏิบัติการแทนคณบดีด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา นั้น

เนื่องจาก คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีคำสั่งมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ทำหน้าที่และรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ และมอบอำนาจสั่งและปฏิบัติการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 49/2564 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และ 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 และข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนและการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2554 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 1807/2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ลงวันที่ 24 สิงหาคม2560 จึงให้เปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ดังนี้

จากเดิม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ที่ได้รับมอบหมายให้สั่งและปฏิบัติการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1462/2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ในงานพัสดุ มีอำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง และการบริหารพัสดุ ครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

เป็น รองคณบดีฝ่ายบริหาร ที่ได้รับมอบหมายให้สั่งและปฏิบัติการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 49/2564 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ในงานพัสดุ มีอำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง และการบริหารพัสดุ ครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดยให้มีอำนาจหน้าที่และวาระการดำเนินงานตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1488/2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

รายนาม :


สั่ง ณ วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th