KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 072/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตร Promoting Healthy Communities through Community Health Management and Empowermentวัตถุประสงค์ :ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Promoting Healthy Communities through Community Health Management and Empowerment สำหรับผู้รับทุนจากนานาชาติ จำนวน 40 คน ในระหว่างวันที่ 19 - 30 กันยายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตร Promoting Healthy Communities through Community Health Management and Empowerment” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
 
ประธานฝ่ายบริหาร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  ประธานกรรมการ
 
ประธานฝ่ายวิชาการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  ประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
3 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
4 .  นายธนวัฒน์ วงศ์ใจ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
1 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
2 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
3 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  กรรมการ
4 .  นายธนวัฒน์ วงศ์ใจ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
2 .  อาจารย์ รักษณัฎฐ์ บุดดา  กรรมการ
3 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
4 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
5 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
6 .  Ms.Chiara Bethany Wuorenmaa  กรรมการ
7 .  นายธนวัฒน์ วงศ์ใจ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ ยานพาหนะ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
3 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
2 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th