KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 075/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56วัตถุประสงค์ :ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์มีกำหนดจัดฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ห้องโถงชั้น 1 ห้องเรียนอาคาร 2 และห้องเรียนอาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ทราบขั้นตอนในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งเป็นการแสดงความยินดี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ประธานกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  รองประธานกรรมการ
5 .  นายอภิชน สมมิตร  เลขานุการ
6 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  ผู้ช่วยเลขานุการ
7 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
ฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
3 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  กรรมการ
4 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
5 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการ
6 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
7 .  นางสาวนิมาภรณ์ หล้าอ้าย  กรรมการ
 
ฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
 
ฝ่ายพิธีการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  กรรมการ
17 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
19 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
20 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
21 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
22 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
23 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
24 .  อาจารย์ ดร.กาญจนา ธานะ  กรรมการ
25 .  อาจารย์ นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ  กรรมการ
26 .  อาจารย์ อภิชาติ กาศโอสถ  กรรมการ
27 .  อาจารย์ สุทธินันท์ คอดริงตัน  กรรมการ
28 .  อาจารย์ สุวิมล ดรุณรัศมี  กรรมการ
29 .  อาจารย์ ภทพร บวรทิพย์  กรรมการ
30 .  อาจารย์ พิเศษ เขื่อนทอง  กรรมการ
31 .  อาจารย์ เกศราภรณ์ อุดกันทา  กรรมการ
32 .  นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์  กรรมการ
33 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
34 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
35 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
36 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  กรรมการ
37 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
38 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการ
39 .  นางสาวอันติกา ชนชนะชัย  กรรมการ
40 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
41 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
42 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
43 .  นางสาวนิมาภรณ์ หล้าอ้าย  กรรมการ
44 .  นางสาวสกาวเดือน หัตถะกอง  กรรมการ
45 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  กรรมการ
46 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
 
ฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
3 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
5 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
6 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
7 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
8 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
9 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  กรรมการ
10 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการ
11 .  นางสาวอันติกา ชนชนะชัย  กรรมการ
12 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
13 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
14 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
15 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
16 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
17 .  นายวิฑูรย์ ศรีวิลัย  กรรมการ
18 .  นายสนธยา บุญเติง  กรรมการ
19 .  นายศุภวิชญ์ ศิริ  กรรมการ
20 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
21 .  นางสาวนิภาพร แต้มมาก  กรรมการ
 
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
2 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
3 .  นางสาวอันติกา ชนชนะชัย  กรรมการ
4 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
5 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th