KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 082/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 47 ประจำปีการศึกษา 2563วัตถุประสงค์ :ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 และได้มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 103 คน โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มีกำหนดจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาฯ ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 47 ประจำปีการศึกษา 2563" ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  รองประธานกรรมการ
4 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและซ้อมรับประกาศนียบัตร
1 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
2 .  อาจารย์ นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ  กรรมการ
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
4 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
5 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนประเมินผลและสูจิบัตร
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
3 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  กรรมการ
4 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
5 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการ
6 .  นางสาวอันติกา ชนชนะชัย  กรรมการ
7 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
8 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และเวที
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
3 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
4 .  นายจตุรงค์ เตชะ  กรรมการ
5 .  นายสนธยา บุญเติง  กรรมการ
6 .  นายศุภวิชญ์ ศิริ  กรรมการ
7 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
8 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
3 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  กรรมการ
4 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th