KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 162/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 115/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 และคำสั่งคณะฯ ที่ 750/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2555 จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 115/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 และคำสั่งคณะฯ ที่ 750/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
4 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
5 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
6 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
7 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการและเลขานุการ
8 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ
1. ควบคุมดูแลให้มีการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2555
2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยของคณะพยาบาลศาสตร์ต่อคณบดีฯ เพื่อพิจารณาสั่งการ
3. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการป้องกันมิให้บุคคลภายนอกมาประกอบอาชญากรรมภายในคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อคณบดีฯ เพื่อพิจารณาสั่งการ
4. ให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่คณบดีฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 22 เมษายน 2565                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th