KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 168/2565
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 195/2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และคำสั่งคณะฯ ที่ 002/2565 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  อาจารย์ สุทธินันท์ คอดริงตัน  อาจารย์ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์  อาจารย์ที่ปรึกษา
3 .  อาจารย์ มนัสวี ขนอม  อาจารย์ที่ปรึกษา
4 .  นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์  อาจารย์ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ

1. ให้คำปรึกษาในการวางแผนการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นในการขออนุมัติจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา
3. กำกับดูแลการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ร่วมประเมินผลการจัดกิจกรรม และแผนการดำเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา
5. เป็นที่ปรึกษาในการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์ให้กับสโมสรนักศึกษา
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 27 เมษายน 2565                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th