KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 226/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1285/2565 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ได้บรรจุ อาจารย์รมิดา ทรัพย์ไพบูลย์กิจ วุฒิปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP140004 อัตราเงินเดือน 26,250 บาท สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และให้ทดลองปฏิบัติงาน มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ.2559 , (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
6 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  เลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการฯ ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของ อาจารย์รมิดา ทรัพย์ไพบูลย์กิจ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โดยให้มีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานทุก 6 เดือน ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนด และแจ้งผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานให้ผู้ถูกประเมินได้รับทราบทุกครั้ง ทั้งนี้ ในการประเมินครั้งสุดท้ายให้มีการประเมินก่อนครบกำหนดสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 30 วัน และรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยก่อนวันครบกำหนดตามสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 20 วัน

สั่ง ณ วันที่ : 7 มิถุนายน 2565                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th