KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 289/2565
เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1113/2562 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ประกอบกับคำสั่งคณะฯ ที่ 1184/2562 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 253/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่งคณะฯ ที่ 187/2564 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 และคำสั่งคณะฯ ที่ 185/2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา เพื่อให้นักศึกษาได้รับคำแนะนำในด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนกำหนดการศึกษา นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การแนะนำนักศึกษาในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

1.จากเดิม
อาจารย์ภทพร บวรทิพย์
เป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ

2. จากเดิม
อาจารย์ณัฐพร ออนตะไคร้
เป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา

3.จากเดิม
อาจารย์สุวิมล ดรุณรัศมี
เป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  อาจารย์ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  อาจารย์ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  อาจารย์ที่ปรึกษา
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  อาจารย์ที่ปรึกษา
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  อาจารย์ที่ปรึกษา
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  อาจารย์ที่ปรึกษา
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  อาจารย์ที่ปรึกษา
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  อาจารย์ที่ปรึกษา
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  อาจารย์ที่ปรึกษา
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  อาจารย์ที่ปรึกษา
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  อาจารย์ที่ปรึกษา
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  อาจารย์ที่ปรึกษา
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  อาจารย์ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังมีรายชื่อนักศึกษาในความดูแลแนบท้ายคำสั่งนี้ โดยให้มีอำนาจหน้าที่และวาระการดำเนินงานตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1113/2562 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

สั่ง ณ วันที่ : 29 มิถุนายน 2565                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th