KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 143/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2546วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลให้คำปรึกษานักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราขบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2546

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
6 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1)เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการหอพักและนักศึกษาผู้พักอาศัยในหอพัก
2)เสนอการแต่งตั้งและถอดถอนกรรกมารหอพักต่อคณะฯ
3)ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหอพักและว่ากล่าวตักเตือนนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหอพัก
4)พิจารณาแลพดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในหอพักโดยความเห็นชอบของประธานอาจารย์ที่ปรึกาาหอพัก
5)เรียกประชุมนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร
6)มีอำนาจเปิดและตรวจค้นห้องพักของผู้พักอาศัยได้ เมื่อมีเหตุสมควร
7)ช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพากษาต่างๆของนักศึกษาที่พักในหอพัก
8)เสนอแนะข้อคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับหอพัก และกิจการในหอพักต่อคณะฯ
9)เสนอพิจารณาโทษผู้กระทำความผิดระเบียบ ข้อบังคับหอพัก ตามนัยในหมวดที่7
10)ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 30 เมษายน 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th