KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 145/2546
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2546วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2546 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2546 ประกอบด้วย

รายนาม :
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 1
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  ที่ปรึกษา
2 .  นางสมาพร โล่ห์สวัสดิ์กุล  ที่ปรึกษา
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 2
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  ที่ปรึกษา
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 3
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  ที่ปรึกษา
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 4
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  ที่ปรึกษา
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาต่อเนื่องปีที่ 1
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  ที่ปรึกษา
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาต่อเนื่องปีที่ 2
1 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ :ให้อาจารย์ประจำชั้นมีหน้าที่ดังนี้ 1.เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาในชั้นปีที่รับผิดชอบและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชั้นปี 2.สร้างความอบอุ่น ความคุุ้้นเคย รวมถึงความสามัคคีของนักศึกษาในชั้นปี 3.ประสานงานกับฝ่ายวิชาการของคณะฯและอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 4.ประสานงานกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา 5.วางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปี 6.ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 30 เมษายน 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th