KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1/2548
เรื่อง คำสั่งสมาคมพยาบลเวชปฏิบัติทางตา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เื่พื่อพิจารณาดำเนินงานเกี่ยวกับสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
3 .  อาจารย์ รังสิมา โตสงวน  เลขานุการ
 


หน้าที่ : บัดนี้เพื่อเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการดำเนินการดังกล่าวนายกสมาคมจึงมีคำสั่งดังนี้ 1.ให้บุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 2.ให้บุคคลตามข้อ 1 ทำหน้าที่ตามคำสั่งสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาที่ 1/2548 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2547

สั่ง ณ วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th