KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 517/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการพัฒนาสักยภาพการเรียนสำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 และ 2 (หลักสูตรนานาชาติ)วัตถุประสงค์ : ด้วยคณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) จะจัดโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และ 2 (หลักสูตรนานาชาติ) ในวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2547 ณ โรงแรมอิมพีเรียล เชียงใหม่ รีสอร์ท สปาแอนด์สปอรืคลับ อำดภอแม่ริม จังเชียงใหม่

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  ประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายวิทยากร
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล และลงทะเบียน
1 .  อาจารย์ อัศวินี นามะกันคำ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
3 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  อาจารย์ อัศวินี นามะกันคำ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
3 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
 


หน้าที่ : เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และ 2 (หลักสูตรนานาชาติ)

สั่ง ณ วันที่ : 14 ธันวาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th