KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 186/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อวัตถุประสงค์ :ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์โดยสาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อจะทำการปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
8 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
9 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ พูนทรัพย์ โสภารัตน์  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 21 พฤษภาคม 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th