KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 425/2546
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็กวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 316/2544 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2544 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการ ประกอบกับวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการ ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็กเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงให้ยกเลิกคำสั่ง ที่อ้างถึงข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล ธนสุวรรณ  ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  ประธานกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
8 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการและเลขานุการ
9 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :1. รับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่ศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก 2. บริหารและจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 3. กำหนดนโยบาย ระเบียบ และข้อปฏิบัติการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก 4. ดำเนินงานวางแผนจัดเตรียมและพัฒนาบุคลากร 5. ดำเนินการบริหารงานทั่วไปเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 6. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 7. พิจารณาอนุมัติการทำวิจัยศูนย์ 8. ประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 9. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th