KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 541/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการงานสานสัมพันธ์ อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวัตถุประสงค์ : ด้วย ที่ประชุมอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 28/2547 - 2549 จะจัดโครงการงานสานสัมพันธ์ อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2547 สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการงานสานสัมพันธ์ อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
3 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตราจารย์ นันทา เล็กสวัสดิ์  ประธานกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  รองประธานกรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
4 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
4 .  นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
2 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  กรรมการ
3 .  นางอารี ประไพตระกูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
5 .  อาจารย์ สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  กรรมการ
 
กรรรมการฝ่ายแข่งขันเกมส์และกีฬา
1 .  อาจารย์ วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
3 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
4 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
5 .  นางสาวถิรนันท์ ปาลี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสันทนาการและการแสดง
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
3 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
4 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรุณี ทายะติ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
4 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
5 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
6 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
7 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ และยานพาหนะ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
4 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
5 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
6 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
7 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ แสงเสียงและถ่ายรูป
1 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
3 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
5 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายรางวัล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
4 .  อาจารย์ สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  กรรมการ
5 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
3 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  อาจารย์ สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 28 ธันวาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th