KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 126/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการสัมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี การศึกษา 2548วัตถุประสงค์ : ด้วยฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จะได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อ ง “การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548” แก่คณาจารย์ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2548 ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการสัมมนาฯ ดังนี้

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
3 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางสาวจุฑามาศ ถนอมถิ่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายสรุปและจัดทำรายงานการสัมมนา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
3 .  นางสาวปนัดดา พลวาปี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
3 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
4 .  นางสาวจุฑามาศ ถนอมถิ่น  กรรมการ
5 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
6 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
7 .  นางสาวปนัดดา พลวาปี  กรรมการ
 
กรรมการลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  อาจารย์ สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  กรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
3 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
4 .  นางสาวปนัดดา พลวาปี  กรรมการ
5 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  กรรมการ
2 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
3 .  นายไพฑูรย์ ทองคำ  กรรมการ
4 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
5 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
3 .  นายไพฑูรย์ ทองคำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
3 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
4 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
5 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
6 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 22 มีนาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th