KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 64/2548
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการค่ายอาสาพัฒนาและเรียนรู้ชุมชนบ้านล่อมฯวัตถุประสงค์ :ด้วยชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดทำโครงการค่ายอาสาพัฒนาและเรียนรู้ชุมชนบ้านล่อม ต สันทราย อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
2.เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ชาวบ้านเกิดแนวความคิดด้านการพัฒนาตนเองและชุมชน
3.เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องสุขภาพและการสาธารณสุขมูลฐาน
4.เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาชนบท
5.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษา
6.เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้การดำเนินงาน การจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาและเรียนรู้ชุมชนบ้านล่อมฯของชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2547 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นอาจาีย์ที่ปรึกษาโครงการค่ายอาสาพัฒนาและเรียนรู้ชุมชนบ้านล่อมฯ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2547 ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  ที่ปรึกษา
3 .  นายอภิชน สมมิตร  ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ :1.อาจารย์เดชา ทำดี ประธานอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสาธารณสุข
2.อาจารย์ณัฐวรรณ สุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาประสานงานและประชาสัมพันธ์
3.อาจารย์ ร.ต.อ หญิง อมรรัตน์ งามสวย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพอนามัยเด็ก
4.นายอภิชน สมมิตร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสำรวจสัมพันธ์และสันทนาการ


สั่ง ณ วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th