KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 69/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบ e-office ในคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดให้ส่วนราชการในสังกัดเริ่มใช้ระบบ e-office แทนระบบงานสารบรรณเดิม เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการเอกสารและการติดต่อเอกสารได้เป็นไปอย่่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับข้อเสนอดังกล่าวและได้เริ่มให้ภาควิชาและหน่วยงานได้ร่วมปรึกษาหารือเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการปฏิบัติรวมทั้งได้ทดลองใช้โปรแกรมและมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องมาระยะหนึ่งแล้วนั้น ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานระบบ e-office ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดไว้
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานระบบ e-office ในคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  ที่ปรึกษา
4 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
5 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ประธานกรรมการ
6 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
7 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
8 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
9 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
10 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
11 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
12 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการและเลขานุการ
13 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการใช้ระบบ e-office
2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานระบบ e-office
3.ดำเนินงานและตรวจสอบ ดูแล ปรับปรุง แก้ไข ปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานระบบ e-office

สั่ง ณ วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th