KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 158/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานการจัดกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุวัตถุประสงค์ : ด้วย โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จะจัดกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2548 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าต่อสังคม และเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เพื่อให้การดำเนินงานการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคล ดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  ที่ปรึกษา
 
ประธาน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  เลขานุการ
 
ฝ่ายทะเบียนและต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ สมบัติ ไชยวัณณ์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิกุล บุญช่วง  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
4 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
7 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
 
ฝ่ายพิธีการ และเตรียมของดำหัว
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
 
ฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
2 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
 
ฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  อาจารย์ วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
 
ฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
1 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
2 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
 
ฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 21 เมษายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th